Wat is mediation?

Met mediation los je samen met de andere partij de kwestie of conflict op met
ondersteuning van een onafhankelijke mediator.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen jullie zelf.
De mediator begeleidt daarbij. Je werkt en denkt dus zelf actief mee en je bepaalt zelf de opties en mogelijke oplossing. Als deelnemer in de mediation heb je een inspanningsverplichting. Hierdoor is de oplossing vaak beter en duurzamer dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

 

1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en desgewenst zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt uiteraard ook voor de mediator.
In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat de advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als je het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden en ondertekent voorafgaande aan het  gesprek een geheimhoudingsverklaring.

2. Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als jij en de andere partij beiden willen meedoen. Je kan niet gedwongen worden om deel te nemen. Anders is het gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld je werkgever of op doorverwijzing van de rechter) ben je niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.
Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Als je kiest voor mediation, zal je actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Vrijwilligheid is namelijk geen vrijblijvendheid. Uitgangspunt is dat je samen de wens hebt om een oplossing te vinden voor het probleem, de kwestie, ook jouw conflict.

Is mediation geschikt voor jou/jullie?

Eigenlijk zijn veel uiteenlopende conflicten geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten.
Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, echtscheiding, ouders en kinderen en andere familiezaken, burenruzies, overheden en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties.
De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).
Of mediation geschikt is voor jouw conflict, hangt af hoe jij en de andere partij tegen de kwestie aankijken en of deze bereid is samen met jou tot een voor beiden gewenste oplossing te komen.
Het is in ieder geval belangrijk dat je de kwestie echt op wilt lossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Mediation is uitermate geschikt wanneer:

• De oplossing wil je graag in eigen hand houden;
• Je wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten);
Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken of vanwege het contact met jullie kinderen.
• Er bereidheid is om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden;
• Je bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die je begeleidt;
• Je zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor jou niet alles kan oplossen;
• Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar je wilt de kwestie wel graag opgelost hebben;
• Na doorverwijzing van de Rechtbank, Arbodiensten, Overheid en overige
ervaringsdeskundigen.

Uit elkaar, partneralimentatie berekenen

De voordelen van mediation zijn:

• Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure;
• Mediation is vaak goedkoper dan een juridische procedure (je schakelt maar één mediator in en de kosten kan je delen);
• Omdat je samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij je passen;
• Mediation heeft een informeel karakter;
• Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; je hebt beiden inspraak;
• Beide partijen denken in opties, mogelijkheden om te komen tot de gewenste gezamenlijke oplossingen. Dus je kijkt niet terug naar het verleden, maar juist naar de toekomst;
• Mediation is toekomstgericht en gemaakte afspraken zijn duurzamer.

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?

• Eén van de partijen wil absoluut geen mediation;
• Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen;
• De kwestie is al zo hoog opgelopen (escalatiegedrag) dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten;
• Een rechterlijke uitspraak is noodzakelijk (bijv. bij beslaglegging).

Wat kost Mediation

De mediator werkt op basis van een uurtarief of rekent een van tevoren afgesproken prijs. Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. De mediator informeert je van te voren over het uurtarief en hij is verplicht dit uurtarief te vermelden in de mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation wordt opgesteld. Om misverstanden te voorkomen, zal de mediator in de mediationovereenkomst opnemen welke kosten wel of niet vallen onder het uurtarief . Indien gewenst mag de mediator de mediation ook aannemen voor een vast tarief of maximaal aantal uren.

Belangrijkste is dat de mediator niet verantwoordelijk is over de uitkomst van de mediation en de duur van de mediation. Werkt de mediator met een voorschot dan zal dit in de mediationovereenkomst worden opgenomen. Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar je kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Dat wordt dan vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Hoe verloopt mediation?

Een mediation bestaat uit meerdere kenmerkende fasen:

1. Voor de start

a) Je wilt op eigen initiatief een mediation starten.
Willen jij en degene waarmee je een conflict hebt op eigen initiatief een
mediationtraject opstarten? Dan kan je zelf een mediator selecteren en deze benaderen.

b) De rechter heeft je doorverwezen naar mediation.
Ben je betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter je doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en je probeert de kwestie alsnog via mediation op te lossen. Het kan namelijk goed zijn dat je er alsnog uitkomt via deze mogelijkheid.

2. Intake en eerste bijeenkomsten(en)

Zodra een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt is, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor jou het probleem is en welke zaken belangrijk voor je zijn. De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De eerste bijeenkomst is een intakegesprek je maakt kennis met de mediator. De mediator zal je uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt je allebei de gelegenheid om jullie kant van het verhaal over de kwestie te vertellen. Samen met de mediator maak je afspraken over de voortgang van de mediation en welke onderwerpen aan de orde behoren te komen.

3. Mediationovereenkomst

In de intake legt de mediator een aantal punten vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp de kwestie gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaar je dat je actief meewerkt en dat je de kwestie wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat zij onpartijdig is, zich neutraal zal opstellen en geen enkel belang heeft bij de oplossing die je voor de kwestie zult vinden. Voordat de mediation start, is het verplicht de dat iedere deelnemer in de mediation deze mediationovereenkomst ondertekent. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk.

4. Start mediation en mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van de kwestie te vertellen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen) of actielijstjes, andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe jullie beiden tegen de kwestie aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van de kwestie is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

5. Onderzoeken van mogelijke opties dan wel oplossingen; de onderhandelingsfase

Als duidelijk is wat er speelt, de belang inzichtelijk zijn en ieder in de gelegenheid is geweest zijn verhaal te doen, dan is het punt bereikt waarop beide partijen constructief aan mogelijke oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken en maakt gebruik van haar ervaring, waarmee zij jullie beiden ondersteund om te komen tot de gewenste oplossingen. Tevens is het nuttig en nodig te toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn en of die gaan werken in de praktijk.

6. Einde: vaststellingsovereenkomst

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan kan dit vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst/convenant of de mediator besteedt dit uit aan een jurist. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die jullie gemaakt hebben. Het schept rechten en plichten waar jullie je beiden aan moet houden. Jullie ondertekenen deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaar je dat je je houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Nazorg

Nadat de mediation is beëindigd kan het zijn dat je later wederom over de zelfde kwestie een beroep gaat doen op de mediator. De mediator is dan verplicht op nieuw met een mediation overeenkomst aan te gaan.

Nieuwsgierig geworden naar wat mediation voor jou kan betekenen? kijk hier naar onze voordelige tarieven.

Nederlandse mediators vereniging
adr-logo
Kring van scheidingsspecialisten